Zakres usług

INWESTOR ZASTĘPCZY

 • Przygotowanie projektu architektonicznego na podstawie wytycznych Inwestora.
 • Przeprowadzenie i organizację przetargu na wybór generalnego wykonawcy.
 • Przekazanie generalnemu wykonawcy w imieniu inwestora kompletnej dokumentacji oraz terenu budowy.
 • Zawiadomienie organu architektoniczno-budowlanego o rozpoczęciu budowy.
 • Zgłaszanie projektantowi wszelkich zastrzeżeń do projektu i dokonanie z nim niezbędnych uzgodnień i wyjaśnień, po wcześniejszym uzgodnieniu z Inwestorem.
 • Nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji nad wszystkimi branżami, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami.
 • Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych.
 • Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, uczestniczenie w próbach i odbiorach techniczny instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania.
 • Potwierdzenie faktyczne wykonanych robót oraz usunięcia wad.
 • Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p. poż, bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu realizacji inwestycji.
 • Sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym, opisywanie faktur oraz przekazywanie informacji inwestorowi dotyczących zapotrzebowania na środki finansowe na kolejne miesiące realizacji inwestycji.
 • Kontrola stanu zatrudnienia podwykonawców i rozliczeń generalnego wykonawcy z nimi.
 • Przygotowanie materiałów do odbioru końcowego inwestycji, powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbioru końcowego.
 • Prowadzenie narad roboczych prowadzonych na terenie inwestycji z udziałem zamawiającego.
 • Dokonanie czynności odbioru końcowego Inwestycji.
 • Uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
 • Rozliczenie końcowe inwestycji.
 • Przekazanie użytkownikowi inwestycji wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w stanie faktycznym i prawnym pozwalającym na natychmiastowe rozpoczęcie użytkowania.
 • Występowanie w imieniu inwestora przed organami administracji publicznej w sprawach wynikających z realizacji inwestycji, w granicach udzielonych pełnomocnictw.
 • Naliczanie w imieniu inwestora kar umownych oraz ewentualnie odszkodowań od wykonawców oraz dostawców.
 • Archiwizację korespondencji, dokumentacji i przekazanie ich inwestorowi w stanie kompletnym po zakończeniu inwestycji.

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

 • Ocena planowanego budżetu i harmonogramowania.
 • Sprawdzanie prawidłowości szacunków kosztowych.
 • Tworzenie i weryfikacja umów związanych z realizacją projektów budowlanych.
 • Dopasowywanie pakietów ofert do najniższych kosztów projektu.
 • Monitorowanie i koordynacja codziennych czynności budowlanych.
You don't have permission to register